HLAVNÁ STRÁNKA      Elektromobily      TV TIPY      Macka.sk      Fotenie detí Dnes je štvrtok, 5. mája 2016

PREDAJ MOTOCYKLOV      LACNÉ LETENKY      ELEKTRO      SNEH      TV PROGRAM      ARCHÍV Meniny má Lesana, Lesia, zajtra Hermína
  Rubriky

  Z domova

  Zo zahraničia

  Financie

  Kultúra

  Šport

  Auto-moto

  Veda a Technika

  Zdravie

  Prílohy - archív

  Glosárium

  Hyundai na Slovensku

  Literárne pohľady

  Na telo

  Názory, komentáre

  Odkazovač

  Počítače

  Téma dňa

  Reservé pre ženy

  Radíme

  Kariera

  Víkend,Štýl

  Kompas spotrebiteľa

  Dôchodková reforma

  Narodna pohoda

  Vstup SR do NATO

  Financie, poisťovníctvo ..

  Moderné bývanie

  Poistenie

  Euroakademia

  Stavebníctvo

  Štúdium v EÚ

  Kino, DVD

  Kino

  DVD

  TV Tipy

  Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
  Najčítanejšie blogy


15. apríla 2004

Vyúčtovanie za byt vám musí prísť začiatkom júna

Začiatkom júna musí prísť vyúčtovanie za byt Rozdiely treba zaplatiť do dvoch týždňov. Do šiestich mesiacov sa môžete odvolať. Ak nie, súhlasíte s výškou sumy

Ročné vyúčtovanie platieb za služby spojené s bytom mali všetky bytové podniky, bytové družstvá a správcovské spoločnosti, ako aj spoločenstvá vlastníkov bytov skončiť k 31. máju.

Pri ročnom vyúčtovaní sa vychádza zo skutočných nákladov za dom, a pritom sa spočítajú všetky zálohové platby, ktoré uhradili vlastníci bytov v dome. Rozdielom medzi skutočnými nákladmi na byt a uhradenou sumou za rok dostaneme ročné vyúčtovanie za byt.
Zistený nedoplatok je vlastník bytu a nebytového priestoru povinný zaplatiť spoločenstvu, resp. správcovi do 15 dní od doručenia vyúčtovania. V tej istej lehote je povinný správca domu vrátiť vlastníkovi preplatok zistený vyúčtovaním.
Na základe zálohového predpisu a ročného vyúčtovania si môže vlastník bytu skontrolovať, za čo a koľko uhradil.
Pokiaľ vlastník bytu voči riadne predloženému vyúčtovaniu najneskôr do 6 mesiacov neuplatní žiadne odôvodnené námietky, považuje sa vyúčtovanie medzi užívateľom a osobou povinnou predložiť vyúčtovanie za schválené.
Prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv určené na údržbu a opravy, prípadne zlepšenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva, pozemku, nepoužité v príslušnom kalendárnom roku, sa vlastníkom bytov a nebytových priestorov nevracajú a prechádzajú do nasledujúceho roka.
Okrem toho najneskôr do 31. 5. každého kalendárneho roka je orgán spoločenstva, resp. správca povinný predložiť vlastníkom bytov a nebytových priestorov ročné vyúčtovanie príjmov a výdavkov fondu prevádzky, údržby a opráv určených na údržbu a opravy, prípadne zlepšenia spoločných častí, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku.
Informácia musí obsahovať najmä:
l súpis príjmov (preddavkov a ostatných príjmov),
l výšku nákladov a presný rozpis vykonaných prác čerpaných za účtovné obdobie,
l splatenie a zúročenie pôžičiek na údržbu a opravy,
l výšku jeho zostatku.
Prostriedky určené na prevádzku domov, bytov a nebytových priestorov nesmie orgán spoločenstva, resp. správca majetku použiť na iné účely.

čo obsahuje

l Vychádza sa zo zaplatených zálohových platieb.
l Rozdiely medzi skutočnými nákladmi a zaplatenou sumou sa zaplatia v ročnom vyúčtovaní.
l Vyúčtovanie treba zaplatiť do dvoch týždňov.
l Nevyčerpané prostriedky fondu opráv prechádzajú do budúceho roka.

Zúčtovanie nákladov možno urobiť aj skôr

Reálnu možnosť ukončiť zúčtovanie skutočných nákladov za predchádzajúci hospodársky rok majú správcovské spoločnosti do 28. februára. Konečné rozúčtovanie na vlastníkov bytov a nebytových priestorov môže kvalifikovane vykonať počas nasledujúcich 10-15 dní. Je teda neoprávnené tvrdenie tvorcu zákona 182/1993 uvedené v § 8 bod 2, v ktorom je stanovený termín až 31. máj nasledujúceho roku. Najmä správcovské organizácie toto znenie zneužívajú na neoprávnené zadržiavanie preplatkov vlastníkov za predchádzajúci rok na vlastných účtoch, a tak svojvoľne manipulujú s  finančnými prostriedkami.
V rozpore s platnými zákonmi je v súčasnosti uplatňovaná požiadavka, aby vlastníci a užívatelia bytov zaplatili jednomesačnú zálohovú platbu „navyše“. Podľa skúsenosti správcovské organizácie, neschopné riešiť majetko- právne vzťahy s neplatičmi zálohových platieb, touto cestou chcú od zodpovedných občanov - vlastníkov získať neoprávnené finančné zdroje. Na ilustráciu: zálohová mesačná platba za byt s rozlohou 70 m2 sa pobybuje od 3000 do
4000 Sk. Napr. v Bratislave - Petržalke, kde správcovské organizácie spravujú aj niekoľko tisíc bytov, takto protizákonne získavajú neprimerané finančné zdroje. Z týchto zdrojov vkladajú tzv. dočasne voľné finančné zdroje na výhodné termínované vklady v komerčných bankách.
(Z názoru predsedu Spoločenstva vlastníkov bytov Rača )

Vychádza sa zo zálohových platieb

Podkladom na ročné vyúčtovanie sú mesačné zálohové platby, ktoré pozostávajú najmä z týchto položiek:
a) mesačné zálohové platby na plnenie (služby) spojené s bývaním
l dodávka tepla,
l dodávka teplej úžitkovej vody,
l vodné a stočné,
l upratovanie spoločných priestorov,
l odvoz a likvidácia odpadu,
l čistenie žúmp,
l používanie výťahu,
l elektrická energia - spoločné priestory,
l kontrola a čistenie komínov,
l spoločná televízna anténa/satelit,
l iné služby,
b) mesačné zálohové platby na správu
l príspevok na správu,
l daň z nehnuteľnosti,
l poistné,
c) mesačné zálohové platby na opravu a údržbu
l bežná údržba a opravy,
l rozsiahlejšie opravy.

Kľúč na určovanie, koľko zaplatíme

a) mesačný preddavok za poskytnuté plnenia (služby) sa určuje:
l v Sk na m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru (napríklad dodávka tepla), alebo
l podľa počtu osôb (napríklad elektrická energia spotrebovaná v spoločných častiach) alebo
l ako paušálny poplatok.
b) mesačný preddavok na výkon správy sa určí:
l ako paušálny poplatok, alebo
l podľa iného kľúča, ak sa na ňom dohodla väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
c) mesačný preddavok na údržbu a opravy, prípadne zlepšenia spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a pozemku sa určí:
l sadzbou za 1 m2 podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru, alebo
l podľa podielu bytu na spoločných priestoroch, alebo
l podľa iného kľúča, na ktorom sa dohodla väčšina vlastníkov bytov a nebytových priestorov.
S prepočtom výšky preddavkov orgán spoločenstva (správca) oboznámi vlastníkov na zhromaždení vlastníkov, ktoré ho prerokuje a odsúhlasí. Prípadnú zmenu výšky mesačných preddavkov počas roka schvaľujú vlastníci bytov a nebytových priestorov rovnako na spoločnom zhromaždení vlastníkov.

Ako sa rozpočítajú ročné náklady domu

Jednotlivé náklady domu za rok sa vyrátajú podľa položiek uvedených v zálohovom predpise. Dôležité sú predovšetkým:
Údaje o dome
l podlahová plocha všetkých bytov
l podlahová plocha spoločných priestorov
l podlahová plocha nebytových priestorov
l počet osobomesiacov za dom a rok
l počet bytov
Údaje o byte
l podlahová plocha bytu
l počet osobomesiacov v byte za rok
l počet osôb v byte
l spotreba TÚV za minulý rok v m3
l (spotreba SV v m3 ak je meraná)
l podiel bytu na spoločných priestoroch
Náklady na jednotlivé položky z minulého roka.

zloženie mesačnej zálohovej splátky

Tvorba fondu opráv (Sk/m2) ......Sk
Náklady na dodávku tepla .......Sk
Náklady na TÚV (Sk/m3) .......Sk
Studená voda .......Sk
Elektrická energia pre spoločné priestory .......SK
Upratovanie .......Sk
Odvoz a likvidácia odpadu .......Sk
Výťahy .......Sk
Poplatok za správu .......Sk
Daň z nehnuteľnosti .......Sk
Poistenie .......Sk
Iné (deratizácia, dezinsekcia a pod.) .......Sk

Väčšinou za byt sa platí cez SIPO
Spoločenstvo vlastníkov alebo správca určuje, ako sa platí za byt. Najvýhodnejšie sú služby SIPO, ktoré poskytuje komplexné služby, keďže mesačne predkladá spoločenstvu informácie o predpísaných zálohových platbách za každého vlastníka - užívateľa bytu a informáciu o nezaplatených zálohových platbách počas minimálne 2 mesiacov.

Každý dom má svojho správcu alebo
spoločenstvo vlastníkov zodpovedné za služby

l Byty v bytových domoch spravuje družstvo, spoločenstvo vlastníkov bytov alebo správca, ktorí musia urobiť vyúčtovanie podľa zákona č. 182/1993.
l Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je zodpovedné za hospodárenie s finančnými prostriedkami zaplatenými formou zálohových (mesačných) platieb na účet spoločenstva v komerčnej banke.
l Finančné prostriedky zaplatené na účet spoločenstva tvoria finančné zdroje rozpočtu fondu prevádzky, údržby a opráv (FPÚO), ktorý zostavuje na hospodársky rok predstavenstvo spoločenstva, resp. správca. Rozpočet zálohových platieb do FPÚO schvaľuje zhromaždenie vlastníkov.
l Zhromaždenie vlastníkov schvaľuje príspevok do fondu údržby a opráv ako platbu Sk na m2 úžitkovej (odkúpenej) plochy na mesiac, resp. rok.

Ak nesúhlasíte, môžete reklamovať
Treba ho však vopred zaplatiť. Až po kontrole vám peniaze vrátia

Ak sa chceme vopred vyhnúť nemilému prekvapeniu pri koncoročnom vyúčtovaní, treba si strážiť spotrebu v byte. Najlepšie je, keď si zakaždým niekde poznačíme spotrebu vody a pri ďalšom si prekontrolujeme, či sme míňali veľa, alebo málo. Ak sa nám zdá, že spotreba je vysoká, treba ju reklamovať a žiadať aj prekontrolovanie meračov.

V prípade akejkoľvek pochybnosti by prvé kroky rozhodne mali viesť k tomu, kto faktúru vyhotovil - najčastejšie k správcovi. Ak byty spravuje Spoločenstvo vlastníkov bytov, obrátiť sa treba na jeho vedenie. Sú prípady, keď rozúčtovanie tepla a teplej vody robí iná firma, potom treba reklamovať u nej. Kontakt na ňu by vám však opäť mal dať správca.
V prípade, že je vysvetlenie, ktoré dostanete, pre vás nepostačujúce, najlepšie je adresovať písomnú reklamáciu. Pozor však, treba to všetko stihnúť v lehote, ktorá je spravidla určená na faktúre. Zväčša to býva 15 dní. Ak berieme do úvahy, že za služby správcu platíme, podľa zákona na ochranu spotrebiteľa by mal reklamáciu vybaviť do 30 dní.
Pomerne často sa v takom prípade ľudia obracajú na Slovenskú obchodnú inšpekciu. Treba si však uvedomiť, že nemá právo zisťovať správnosť nameraných jednotiek ani hospodárenie s teplom. Ak však máte podozrenie z poškodzovania (napríklad príliš veľký rozdiel v spotrebe vody medzi meradlom v byte a samotnou faktúrou, zlé vyčíslenie zálohových platieb, rozdiel v cene za teplo medzi rovnakými bytmi a pod.), vtedy sa treba na ňu obrátiť.

Ako zdolať účet za bývanie

l Skontrolujte si, či vaše vyúčtovanie obsahuje všetky základné náležitosti, ktoré by malo vyúčtovanie mať. Za také je potrebné považovať dátum vyhodnotenia, podpis štatutárneho zástupcu účtovateľa, odtlačok pečiatky účtovateľa.
l Pozrite si, či základná metodika vyúčtovaných nákladov je v súlade s cenovými predpismi. Výsledok vášho vyúčtovania musí byť určený vždy ako matematický rozdiel medzi skutočne uhradenými zálohovými platbami za príslušný rok, ktoré sú uvedené na vyúčtovacom doklade.
Iná metodika výpočtu konečného výsledku na vyúčtovaní je pre vás signálom na vystavenie reklamácie, kde na uvedenú skutočnosť upozorníte účtovateľa a požiadate ho písomne o vyhotovenie opravného vyúčtovania.
l Odsúhlaste si, či údaj o výške vami uhradených zálohových platieb, uvedených na vyúčtovaní, súhlasí so skutočnosťou.
l Na účtovanie nákladov za tepelnú energiu a vodu sú predpísané povinné údaje, ktoré musí účtovateľ uviesť na vyúčtovacom doklade, na účely kontroly zo strany platiteľov.
l Pozrite si, či účtovateľ neprekročil maximálne regulované ceny tepla a vody.
l Ak vám nebolo vyúčtovanie doručené doporučenou poštovou zásielkou, ale priamo do vašich rúk, nezabudnite si dať potvrdiť doručovateľom dátum doručenia.
l Skontrolujte si, či do výsledku vášho vyúčtovania neboli započítané aj iné náklady za predchádzajúce roky alebo zálohy za rok nasledujúci po roku, ku ktorému je vyúčtovanie vyhotovené. Ak zistíte, že áno, je to dôvod na vystavenie reklamácie vyúčtovaných nákladov. Vyúčtované náklady sa môžu vzťahovať iba na ten kalendárny rok, pre ktorý je vyúčtovanie vyhotovené.

teplo

Spoločenstvo vyúčtuje dodané teplo na základe údajov pomerového merača dodávky tepla na výrobu teplej úžitkovej vody, tepla na vykurovanie (ÚK) a tepla na výrobu teplej úžitkovej vody (TÚV).
Rozúčtovanie tepla na vykurovanie do bytov vlastníkov sa dá kvalifikovane vykonať podľa podielu vykurovanej plochy bytu k súčtu plochy všetkých bytov a nebytových priestorov v bytovom dome (údaje sú v m2). Pokiaľ sú na radiátoroch namontované merače tepla, môže spoločenstvo využiť aj tieto údaje o pomernom odbere tepla do jednotlivých bytov. Dosiaľ však tieto informácie nie sú uznané ako fakturačné, čiže nemôžu slúžiť ako podklad na rozúčtovanie dodávky tepla v plnom rozsahu (100% dodávky). Prax potvrdila, že merače riešia max. 70 %, zvyšok 30 % musí spoločenstvo rozúčtovať podľa podielu vykurovanej plochy bytu.

zmluvy

Zmluvy o dodávkach ostatných služieb - odvoz a likvidácia odpadu, osvetlenie spoločných priestorov a výťah, upratovanie - musí určovať merateľné a kontrolovateľné fakturovanie skutočných nákladov, napr. počet kontajnerov, počet odvozov týždenne, cena a pod. Spotreba elektrickej energie prebieha pod osvedčeným dohľadom dodávateľa, ktorý fakturuje skutočnú spotrebu polročne, pričom zálohové platby inkasuje mesačne.
V záujme vlastníkov je dôležité oddelene účtovať faktúry za osvetlenie a výťah. Do nákladov na výťah sú často zúčtované najmä správcami „dohodnuté“ práce, ktoré nie sú opodstatnené (nevyhnuté) a zaplatené len na základe „dobrých partnerských vzťahov“ (čo je vlastne klientelizmus). Vlastníci bytov a nebytových priestorov však majú zákonné právo žiadať dokladovanie rozúčtovaných nákladov schválenými faktúrami.

upratovanie

Upratovanie sa zabezpečuje na základe pracovných dohôd alebo pracovných zmlúv. Doterajšia prax potvrdila, že rozúčtovanie skutočných nákladov na tieto služby je optimálne podľa počtu osobomesiacov alebo osobodní. Predstavenstvo spoločenstva (správca) má povinnosť sledovať počet užívateľov bytu - vlastníkov bytu s rodinnými príslušníkmi, ale najmä v prenajatých bytoch. V tomto prípade je spoločenstvo odkázané na dôveryhodnosť informácií, ktoré dostane od vlastníkov/užívateľov bytov. Počet osôb v jednotlivých bytoch môže písomnou formou overiť minimálne ročne alebo pri zmene užívateľa, vlastníka bytu, resp. nebytového priestoru.

Dôležitý je odpočet merača

V zmluve o dodávke vody dodávateľ súčasne účtuje aj poplatok za zrážkovú (dažďovú) vodu. Dodávateľ fakturuje skutočný odber vody v m3, evidovaný pred vstupom potrubia do bytového domu, a to mesačne. Spoločenstvo rozúčtuje dodanú vodu na spotrebu pre výrobu TÚV a na spotrebu studenej vody v bytoch. Optimálne riešenie je, ak majú všetky byty namontované merače spotreby TÚV a merače studenej vody v m3.
Spoločenstvo (správca) je povinné vykonať odpočet spotreby vody evidovaný na meračoch. Základné informácie overuje podľa merača, ktorý nemôže byť bez vedomia spoločenstva v priebehu roka menený ani opravovaný. V záujme vlastníkov je, aby každý mal informácie o stave merača - spotrebe v m3, ktoré potvrdzuje alebo oznamuje (písomnou formou) predstavenstvu spoločenstva minimálne raz za rok (spravidla k 31. 12.)
Rozúčtovanie dodávky vody vykoná spoločenstvo (správca) podľa informácie o spotrebe evidovanej na meračoch v bytoch. V prípade rozdielu medzi súčtom meračov a fakturáciou v m3 môže spoločenstvo rozúčtovať skutočné náklady na dodávku vody podľa podielu bytu na skutočnej spotrebe domu. Zaužívané tzv. koeficientovanie nemá žiadnu zákonnú oporu, ide o svojvoľné konanie správcov (prax z minulých rokov).

Prax potvrdila tento najvýhodnejší postup v záujme vlastníkov bytov:

Fakturovaná dodávka vody v m3 sa rozdelí na:
l dodávku na výrobu TÚV podľa súčtu meračov TÚV v bytoch,
l dodávku studenej vody (SV) do bytov podľa súčtu meračov v bytoch, v prípade rozdielu rozúčtovať skutočné náklady na SV podľa podielu meračov alebo postupovať zaužívaným spôsobom na „osobomesiace“, „osobodni“ - takto je možné rozúčtovať všetky zaplatené náklady vrátane dažďovej vody.
Jana Véghová

Prečítané 13928 krát

Diskusné fórum čitateľov
15.4. 10:43:47
vyuctovanie nemame do dnesneho dna !24.9. 10:42:56
Vrátenie preplatku za rok 200822.6. 13:00:40
zúčtovanie dodávky tepla a tuv19.5. 21:55:37
Nemame vyuctovanie za rok 200925.7. 11:22:55
        Vyhľadávanie
  
  
Rozšírené vyhľadávanie  

  Elektromobily
Nastaviť ako domovskú stránku :: Pridať medzi obľúbené :: 2003-2007 Obroda.sk, webdesign and technology by HIVsoft