HLAVNÁ STRÁNKA      Elektromobily      TV TIPY      Macka.sk      Fotenie detí Dnes je nedeľa, 1. mája 2016

PREDAJ MOTOCYKLOV      LACNÉ LETENKY      ELEKTRO      SNEH      TV PROGRAM      ARCHÍV Dnes je Sviatok práce, zajtra má meniny Žigmund
  Rubriky

  Z domova

  Zo zahraničia

  Financie

  Kultúra

  Šport

  Auto-moto

  Veda a Technika

  Zdravie

  Prílohy - archív

  Glosárium

  Hyundai na Slovensku

  Literárne pohľady

  Na telo

  Názory, komentáre

  Odkazovač

  Počítače

  Téma dňa

  Reservé pre ženy

  Radíme

  Kariera

  Víkend,Štýl

  Kompas spotrebiteľa

  Dôchodková reforma

  Narodna pohoda

  Vstup SR do NATO

  Financie, poisťovníctvo ..

  Moderné bývanie

  Poistenie

  Euroakademia

  Stavebníctvo

  Štúdium v EÚ

  Kino, DVD

  Kino

  DVD

  TV Tipy

  Predpoveď počasia

Predpoveď počasia
  Najčítanejšie blogy


17. júna 2004

Zákonom sa zlepší ochrana nefajčiarov.

Stane sa aj realitou? Nový zákon od 1. júla zvýši pokuty a sprísni podmienky fajčenia

Od 1. júla vstúpi do platnosti zákon o ochrane nefajčiarov, ktorý prináša vyššie tresty za jeho porušovanie. Sprísni podmienky na uvádzanie
zabakových výrobkov do obehu, čo bude mať priamy vplyv na znižovanie ponuky. Na druhej strane obmedzí miesta, kde sa môže fajčiť a predávať tabakové výrobky. I napriek tomu naďalej zostáva otázne, do akej miery ho budú ľudia rešpektovať a či budú štátne orgány schopné dohliadať na jeho dodržiavanie. Pri príprave zákona legislatívci vyhoveli aj požiadavke rezortu školstva na zrušenie zákazu fajčenia na internátoch a vysokých školách a vytvorenie špeciálnych fajčiarskych miestností pre zamestnancov.
Ministerstvo práce požadovalo, aby sa priestory pre fajčiarov
v reštauráciách neoddeľovali stavebne, ale len funkčne a rezort
spravodlivosti chcel zrušiť zákaz fajčenia na schôdzach. Všetky
pripomienky sa napokon odrazili v aktuálnej verzii zákona. Pomôže to pri problematickom uplatnení zákona v praktickom živote?

Čo prináša nový zákon o ochrane nefajčiarov

l dodatočné varovania o škodlivosti fajčenia
l vyhradené priestory pre fajčiarov na vysokých školách a internátoch budú môcť využívať iba učitelia
l na stredných školách a v iných školských zariadeniach sa nebude fajčiť vôbec
l zákaz predaja prostredníctvom internetu
l zakazuje sa používať na obaloch cigariet označenia „ľahké“, „ultraľahké“, „mierne“
l obsah dechtu nesmie presiahnuť 10 mg v jednej cigarete
l obsah nikotínu nesmie presiahnuť 1 mg v jednej cigarete
l obsah oxidu uhoľnatého nesmie presiahnuť 10 mg v jednej cigarete
l predaj výrobkov nespĺňajúcich nové požiadavky sa ukončí 30. 5. 2005

Ktoré zmeny vláda neschválila

l absoltútny zákaz fajčenia na pracovisku
l zákaz fajčenia na schôdzach, poradách a rokovaniach v uzavretých verejných priestoroch
l zákaz fajčenia v zariadeniach spoločného stravovania počas výdajov jedla, ak sú tieto zariadenia stavebne oddelené
l absolútny zákaz fačenia na internátoch a vysokých školách, vyhradené priestory budú môcť napokon využívať aspoň zamestnanci

Pokuty sa výrazne zvyšujú

Kontrolu nad dodržiavaním nového zákona na ochranu nefačiarov bude naďalej vykonávať Slovenská obchodná inšpekcia, Štátna veterinárna a potravinová správa a orgány inšpekcie práce. Úrady verejného zdravotníctva môžu kontrolovať len dodržiavanie podmienok predaja v cukrárňach. V ostatných prípadoch môžu pokuty udeliť aj obce a prevádzkovatelia verejnej dopravy.
Nový zákon zvýši maximálnu výšku pokuty každého, kto fajčí na zakázanom mieste, z doterajších 500 Sk na 5000 Sk. Sankcie bude možné uložiť až do dvoch rokov odo dňa zistenia priestupku. K najbežnejším formám porušenia zákazu fajčenia patria zástavky verejnej dopravy. „Ak pôjde napríklad o Autobusovú stanicu Mlynské Nivy, pokutu môže vymáhať dopravca. Na ostatných zastávkach by si mala situáciu vyriešiť obec,“ vysvetľuje tvorca zákona Róbert Ochaba.

pokuty za porušenie zákona

l porušenie zákazu fajčenia fyzickou osobou sa od júla trestá pokutou až do 5000 Sk
l Slovenská obchodná inšpekcia môže udeliť pokutu podnikateľovi za nerešpektovanie zákazu predaja vo výške 10 000 Sk-200 000 Sk
l Štátna veterinárna a potravinová správa môže udeliť pokutu dovozcovi vo výške 100 000 Sk-10 000 000 Sk

Kde sa od júla nesmie fajčiť

l v prostriedkoch osobnej železničnej dopravy okrem vyhradených vozňov
l v prostriedkoch vnútroštátnej pravidelnej osobnej dopravy
l v čakárňach a prístreškoch na zastávkach, na krytých nástupiskách a v uzavretých verejných priestoroch pre cestujúcich
l na otvorených nástupiskách vo vzdialenosti štyri metre od vymedzenej plochy nástupísk
l v zdravotníckych zariadeniach okrem miestností vyhradených iba pre zamestnancov
l na vysokých školách a v študentských domovoch, okrem fajčiarní pre zamestnancov
l v školách: základných, stredných a školských zariadeniach, v predškolských zariadeniach a v priestoroch detských ihrísk
l v budovách základných a stredných škôl platí zákaz aj pre pedagógov
l v zariadeniach sociálnych služieb okrem fajčiarní pre zamestnancov
l v kultúrnych zariadeniach a v uzavretých športových zariadeniach okrem fajčiarní
l vo verejne prístupných priestoroch úradných budov, obchodov, divadiel, kín, výstavísk, múzeí a galérií
l v zariadeniach spoločného stravovania okrem tých, ktoré majú oddelenú časť pre fajčiarov
l v cukrárňach a v zariadeniach rýchleho stravovania

Kontrola je formálna: inšpekcia vlani odhalila iba päť priestupkov

V minulom roku vykonala Slovenská obchodná inšpekcia 1995 kontrol dodržiavania zákona o ochrane nefajčiarov. Nedostatky sa zistili v 92 prípadoch, čo predstavuje necelých 5 percent.
Najčastejšou chybou bola neprítomnosť oznamu o zákaze predaja tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Nasledovalo porušenie zákazu predaja, nevyhradenie priestoru pre nefajčiarov a predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov. Porušenie zákazu fajčenia sa v minulom roku zistilo iba v 5 prípadoch. Bežný občan sa k rovnakému číslu často dopracuje za jediný deň, najčastejšie na zastávkach verejnej dopravy či v reštauráciách.
Podnety od ľudí sú stále zriedkavé. Podľa tlačovej hovorkyne SOI Danuše Krkošovej preto naďalej dochádza k porušovaniu zákona o ochrane nefajčiarov zo strany podnikateľských subjektov a ich zamestnancov, a to z nedbanlivosti, ako aj neznalosti zákona. „V prevádzkarňach, v ktorých sa zistia závažné nedostatky, sa vykonávajú následné kontroly plnenia uložených opatrení SOI,“ dodáva Krkošová. Úspešnosť jednotlivých kontrol je však naďalej nízka, pretože inšpektori kontrolujú daný stav iba v určitom momente. Súčasný zákon je totiž podľa istej pracovníčky prešovského krajského inšpektorátu voči fajčiarom príliš benevolentný. „Ak sa fajčenie počas obeda v reštaurácii pri kontrole nepotvrdí, nemožno voči prevádzkovateľovi vyvodiť žiadne postihy. A súkromní podnikatelia sa k priestupkom predsa nepriznajú,“ povedala.


Fajčiar na zastávke napadol inšpektora
O udelení sankcií Slovenskou obchodnou inšpekciou rozhodujú príslušné krajské inšpektoráty. „Vlani sme v súvislosti s porušením zákona o ochrane nefajčiarov udelili desať pokút v celkovej výške do stotisíc korún,“ povedal Národnej obrode riaditeľ nitrianskeho inšpektorátu Štefan Mišovič. Od prijatia posledného zákona sa vraj situácia výrazne zlepšila a počet kontrol postupne klesá. Nitrianski inšpektori sa pokúšali zasahovať aj na verejných priestranstvách. „Jeden z našich pracovníkov dostal na autobusovej zastávke facku od tuláka, tak sme od týchto aktivít napokon upustili,“ dodáva Mišovič.

čo zistila obchodná inšpekcia

l predaj tabakových výrobkov osobám mladším ako 18 rokov 8
l predaj tabakových výrobkov na miestach, kde je zákaz predaja 8
l chýbal oznam o zákaze predaja osobám mladším ako 18 rokov 88
l porušenie zákazu fajčenia 5
l nevyhradený priestor pre fajčiarov 11
l predaj nesprávne označených tabakových výrobkov 1
l zakázané informácie pri predaji tabakových výrobkov 1

V Írsku a v Škandinávii sa začali brániť tvrdšie

Írsko sa stalo koncom marca prvou európskou krajinou, ktorá zakázala fajčenie na všetkých pracoviskách i verejných miestach. Podobné zákazy fajčenia sú v platnosti v niektorých amerických mestách a štátoch, napríklad v Kalifornii a New Yorku, ale Írsko ich po prvý raz uplatnilo celoštátne. Zákaz sa údajne takmer všeobecne rešpektuje. V súlade s írskym zákonom hrozí fajčiarom i majiteľom reštaurácií a barov v prípade jeho porušenia pokuta až 3000 eur.
Druhou krajinou sveta, ktorá celoštátne zakázala fajčenie vo všetkých baroch a reštauráciách, sa stalo Nórsko. V krajine rozšírili už platný zákaz fajčenia na pracoviskách, od úradov až po letiská. Nórsko plánovalo zaviesť zákaz fajčenia už od 1. januára, no tvorcovia legislatívy dospeli k záveru, že by bolo kruté prinútiť fajčiarov uplatňovať nový zákon v mrazivom počasí. Zákaz fajčenia tak v baroch a reštauráciách nadobudol platnosť 1. júna. V súčasnosti fajčí v Nórsku asi 26 % dospelých. Zodpovednosť za dodržiavanie zákazu ponesú výlučne majitelia barov a reštaurácií.
Švédski poslanci schválili podľa Írska a Nórska zákaz fajčenia v baroch, reštauráciách a kaviarňach. Zákaz, ktorý začne platiť 1. júna 2005, bude voči fajčiarom o niečo ústretovejší ako v Írsku. Majitelia pohostinských zariadení môžu vytvoriť uzavreté fajčiarske priestory, v ktorých sa však nebudú môcť podávať jedlá ani nápoje. Niektorí prevádzkovatelia švédskych reštaurácií boli proti zákazu v obave zo straty zákazníkov. Isté znepokojenie vyjadrila aj polícia, ktorá poukázala na možnosť, že fajčiari budú pred barmi vytvárať prekážky na chodníkoch.

Cigarety na pláž nepatria

Na plážach v kalifornskom Malibu bude od konca júna zakázané fajčiť. Rozhodla o tom mestská rada, ktorá sa inšpirovala nariadeniami miest Santa Monica a Los Angeles. Päťčlenná správna rada odhlasovala nový predpis jednomyseľne. Starostka Sharon Barovská, ktorá sama fajčí cigarety, vyhlásila, že opatrenie je potrebné, pretože ide o zdravie nefajčiarov a čistotu verejných pláží. Nespresnila, aké postihy neposlušným fajčiarom budú na plážach hroziť.
Fajčiari sa budú musieť vyhýbať aj jednej z najobľúbenejších pláží Austrálie. Na Manly Beach, vzdialenej od Sydney niekoľko minút jazdy na motorovom člne, sa už v blízkej budúcnosti nebude smieť zapáliť ani jedna cigareta. O chystanom prísnom opatrení informoval starosta obce Manly Peter Macdonald. Za bezfajčiarsku zónu bude vyhlásená aj ďalšia zo známych austrálskych pláží Bondi Beach.

Ktoré krajiny najviac bojujú proti fajčeniu

Írsko - absolútny zákaz fajčenia v baroch a reštauráciách
Nórsko - absolútny zákaz fajčenia platí aj na pracoviskách, v úradoch a na letiskách
Švédsko - zakazuje sa fajčiť v baroch a reštauráciách, majitelia musia vyčleniť pre fajčiarov priestor, kde sa nepodávajú jedlá ani nápoje

Aký je podiel fajčiarov v niektorých krajinách
Európy na celkovej populácii (v %)

štát muži ženy
Grécko 49 29
Španielsko 45 27
Slovensko 45 26
Rakúsko 40 25
Luxembursko 39 27
Dánsko 37 31
Holandsko 37 31
Portugalsko 35 21
Nórsko 35 31
štát muži ženy
Francúzsko 34 22
Taliansko 33 24
Belgicko 31 22
Írsko 31 28
Fínsko 30 20
Nemecko 30 21
Veľká Británia 29 28
Švédsko 17 22
Zdroj: TASR 

Chudoba súvisí so zlozvykom

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) každoročne vyhlasuje 31. máj za Svetový deň bez tabaku. Tento rok apelovala na fajčiarov prostredníctvom hesla Tabak a chudoba, čím chcela upriamiť pozornosť na súvislosti medzi chudobou a fajčením. „Podľa nedávnych prieskumov fajčí jednoznačne viac ľudí z chudobných komunít,“ tvrdí Róbert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva.
Z údajov WHO vyplýva, že v súčasnosti fajčí na svete 1,3 miliardy ľudí, z toho až 84 % v oblastiach s rozvíjajúcou sa ekonomikou.
Najnovšie štúdie vo Veľkej Británii potvrdili, že vo vyššej ekonomickej vrstve fajčí iba 10 % žien a 12 % mužov. Naopak, podľa prieskumov zvyšujú sociálne riziká sklony k fajčeniu, najmä u žien. V prípade Angličaniek odkázaných na sociálnu podporu je to až 73 %. Medzi osamelými matkami, ktoré dostávajú rodičovský príspevok, predstavuje podiel fajčiarok 57 %, hoci priemerná hodnota je iba 27 %. Medzi švédskymi slobodnými mamičkami mladšími ako 17 rokov je až 42 % fajčiarok. Podľa prieskumu agentúry Merkant, s.r.o., fajčia na Slovensku najviac ľudia s príjmom do 2500 korún a od 7500 do 8500 korún na jedného člena rodiny. „Napriek tomu sú cenové a daňové opatrenia jedným z účinných nástrojov znižovania počtu fajčiarov,“ myslí si Róbert Ochaba.

Diplomatov zákaz zaskočil
Niektorých diplomatov v newyorskom sídle OSN prekvapil vlani na jeseň nový zákaz fajčenia na ich pracovisku, a tak požiadali šéfa organizácie Kofiho Annana o vysvetlenie. Na schôdzke valného zhromaždenia sa niekoľko delegátov pýtalo, akým právom rozhodol bez hlasovania členských krajín. „Uistím sa, pretože som tiež fajčiar, že nám sekretariát všetko vysvetlí,“ citovala agentúra Reuters českého veľvyslanca pri OSN Hynka Kmoníčka. Kmoníček už pri zavádzaní zákazu poznamenal, že niektorí diplomati spochybňujú, či Sekretariát OSN môže fajčenie zakázať, keď o tom majú rozhodovať členské štáty, ktoré sú vlastníkmi budovy a sekretariátu.
Nariadenie vydal diskrétne generálny tajomník OSN ako ochranu proti pasívnemu fajčeniu a odvolal sa pritom na závery Svetovej zdravotníckej organizácie, ktorá je agentúrou OSN.

Na západe aj proti následkom pasívneho fajčenia

Pasívne fajčenie si na britských pracoviskách ročne vyžiada stovky obetí. Podľa najnovšieho výskumu každý týždeň zomrie jeden barman, servírka alebo iný zamestnanec reštaurácie na následky pasívneho fajčenia. Na mnohých pracoviskách v Británii už platí zákaz fajčenia, nevzťahuje sa však na väčšinu barov, reštaurácií a nočných klubov. Aj keď niektoré z nich majú aspoň nefajčiarske zóny, lekári upozorňujú, že ventilačný systém nedokáže odstrániť z ovzdušia väčšinu rakovinotvorných splodín z cigaretového dymu. Zamestnanci reštauračných služieb sú tak vystavení zvýšenému zdravotnému riziku. Britská vláda zatiaľ odoláva výzvam, aby zakázala fajčenie na pracoviskách. Ministri podľa vlastných slov nechávajú na zamestnancoch, aby sa rozhodli, či budú, alebo nebudú fajčiť v práci.
Odlišný postoj k ochrane nefajčiarov na pracovisku prezentuje USA. Rovnakou cestou sa v poslednom čase začali uberať aj všetky americké podniky a inštitúcie, ak pôsobia v Európe. Fajčiari sa na pracoviskách doslova stávajú ľuďmi „druhej kategórie“. Fajčiť nemôžu nielen pri svojom počítači, ale ani na WC, na chodbe, poradách a všade, kde hrozí kontaminácia priestoru cigaretovým dymom, ktorý by ohrozoval zdravie ďalších ľudí. Fajčenie sa pracovníkom umožňuje iba v otvorenom priestore, najčastejšie pred budovou alebo na terase, ale iba ak s tým zamestnávateľ súhlasí. V prípade porušenia zákazu fajčenia hrozí pracovníkom prísny postih vrátane straty zamestnania.

kuriozity so sveta

Ruskí hrdinovia bez cigarety
V Rusku vstúpil do platnosti zákaz fajčenia v inštitúciách a v dopravných prostriedkoch pred dvoma rokmi. Zákon zakazuje fajčenie v školách, nemocniciach, mestskej a prímestskej doprave či v lietadlách, ktoré sú vo vzduchu menej než tri hodiny a na štadiónoch. Najväčší vplyv bude mať nový zákon na zamestnancov ruských podnikov. Cigareta nepatrí na pracoviská, ktoré nie sú vybavené zvláštnymi miestnosťami pre fajčiarov, popolníkmi, hasiacimi prístrojmi a ventiláciou. Pokiaľ si niekto zapáli v kancelárii alebo v dielni, bude musieť zaplatiť pokutu. Zákaz sa pritom vzťahuje aj na oblasť filmovej produkcie a televízne inscenácie. Výnimku tvoria len filmy nakrútené v minulosti, takže ruskí diváci budú môcť naďalej sledovať príbehy Sherlocka Holmesa. Filmoví producenti si musia dávať pozor, aby si hrdina seriálu alebo akčného filmu nezapálil.

Nórsko: fajčenie ako ľudské právo
Mestečko Levanger v strednom Nórsku zakázalo zamestnancom všetkých štátnych úradov počas pracovného času fajčiť, a to tak na pracovisku, ako aj mimo neho. Členovia miestnej rady z opozičnej pravicovej strany Progress zákaz napadli a požiadali úrad guvernéra, aby posúdil jeho legálnosť. Okres vyhlásil zákaz za neplatný, pretože porušuje Európsku konvenciu o ľudských právach, keď hovorí aj o zákaze mimo pracoviska.

Grécky súd uznal sťažnosť úradníčky
Zdá sa, že Gréci ako najhorlivejší fajčiari v Európe, budú musieť obmedziť fajčenie na pracovisku. Nové nariadenie inšpirovala iniciatíva istej úradníčky, ktorá sa pokúsila prinútiť svojho zamestnávateľa zriadiť nefajčiarske priestory, pretože ako pasívna fajčiarka trpela zdravotnými problémami. Súd po prvý raz v histórii gréckeho súdnictva uznal, že vedenie úradu porušilo zákon o zákaze fajčenia na verejných priestranstvách, pričom neurobilo nijaké opatrenia na ochranu zdravia zamestnankyne.

Väčšina miest sa ani nebráni...

Hoci obce majú povinnosť dozerať na ochranu nefajčiarov na verejných priestranstvách, v praxi sa táto ochrana realizuje len veľmi ťažko. Primátor Turčianskych Teplíc Jozef Turčány síce vydal nariadenie o zákaze fajčenia v budovách, ktoré sú vlastníctvom mesta, no verejné priestranstvá kontrolovať nedokáže. „Neviem si predstaviť, ako by mestská polícia v praxi kontrolovala fajčiarov, ktorí znečisťujú mesto,“ hovorí Turčány. Do podkladnice mesta tak neplynú žiadne peniaze, ktoré by sa dali získať sankcionovaním previnilcov. Náklady na čistenie mesta však idú z jeho vlastných prostriedkov.
Odlišný názor prezentuje primátor Zvolena Vladimír Maňka. „Keďže naše námestie je čoraz viac znečisťované cigaretovými ohorkami, mestskí policajti dostali pokyny, aby mohli zasiahnuť rôznymi formami,“ tvrdí Maňka. Situácia sa však väčšinou rieši dohovorom, no napriek tomu získa mesto nemalé finančné sumy do svojho rozpočtu.
Podľa hovorkyne bratislavského magistrátu Evy Chudinovej, hlavné mesto považuje ustanovenia zákona za dostatočné, a preto neprijalo ďalšie nariadenia. Fajčenie na zastávkách autobusovej dopravy údajne kontroluje mestská polícia.

Na pracoviskách sa zákon obchádza

Podľa správy Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny hrozí robotníkom, ktorí strávia viac ako 29 rokov v zadymenom prostredí, o 15 percent vyššie riziko ochorenia na rakovinu pľúc. Ľudia pracujúci 30 až 35 rokov s fajčiarmi majú o 26 percent vyšší predpoklad na rakovinu. Zamestnávatelia sú preto povinní dbať na to, aby sa zdravie pracovníkov neohrozovalo fajčením na pracoviskách. Okrem požiadaviek prevádzkovej a požiarnej bezpečnosti musí zamestnávateľ rešpektovať aj oprávnené požiadavky zamestnancov-nefajčiarov. Musí vymedziť vhodné priestory pre fajčiarov, zabezpečiť vhodné usporiadanie pracovísk alebo umiestnenie zamestnancov. Pokiaľ by takéto opatrenia nebolo možné z prevádzkových dôvodov uskutočniť, zamestnávateľ má právo i povinnosť situáciu riešiť zákazom fajčenia.
„Zákon o ochrane zdravia pri práci ukladá každému zamestnávateľovi povinnosť vyhlásiť zákaz fajčenia na pracovisku, a to aj v prípade, ak je na pracovisku len jeden nefajčiar,“ tvrdí Róbert Ochaba z Úradu verejného zdravotníctva SR. Podľa Medzinárodnej organizácie práce sa za pracovisko nepovažujú len kancelárie či výrobné haly, ale aj chodby, umyváreň, konferenčná miestnosť, bufet pre zamestnancov, jedáleň, bar, pivnica či spálňa v hoteli. Zamestnávatelia si podľa Ochabu zákon často nesprávne interpretujú. „Medzi najväčšie problémy možno považovať ohlasovaciu povinnosť. Najprv sa treba dožadovať svojich práv u zamestnávateľa a až potom, keď nepríde k náprave, treba sa odvolať na inšpektoráty práce,“ dodáva Ochaba.

Čo by mali zamestnávatelia vedieť

l zákazom fajčenia môžu eliminovať možnosť ohrozenia samotnej prevádzky vznikom požiaru či výbuchu
l dechtové častice z cigaretového dymu zachytávajú nečistoty a vytvárajú povlak, ktorý pri zmene teploty môže ovplyvňovať spoľahlivosť elektroniky
l inšpektoráty práce im môžu za porušenie predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci uložiť pokutu až do výšky 1 milión Sk 

Porušenie sa dokazuje ťažko

Kontrola zákazu fajčenia na pracoviskách nepatrí k prioritám Národného inšpektorátu práce (NIP). Od vzniku zákona na ochranu nefajčiarov zaznamenali inšpektori len desať prípadov jeho porušenia. „Inšpekcie vykonávame s vedomím zamestnávateľa, preto je zistený počet porušení zákazu počas inšpekcií nízky,“ tvrdí Peter Kijovský, riaditeľ Odboru informačného centra (NIP). Pokuty sa ukladajú iba pri opakovanom výskyte nedostatkov a väčšinou sa neukladajú iba kvôli porušeniu samotného zákona na ochranu nefajčiarov. Podľa zákona o inšpekcii práce môže dostať zamestnávateľ pokutu až do výšky 1 milióna Sk, pracovník od 500 do 10-tisíc korún.
Počet nahlásených porušení zákona však nie je vysoký. Nefajčiari sa svojich práv domáhajú len zriedkavo. „Fajčenie patrí stále k spoločensky tolerovaným zlozvykom,“ myslí si Peter Kijovský. Podľa neho majú zamestnanci právo domáhať sa ochrany svojho zdravia a vytvorenia zodpovedajúcich podmienok na pracovisku. Lepšie výsledky dosahujú inšpektori v prípade zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Medzi zistenými nedostatkami prevažujú porušenia zo strany zamestnávateľov, ktorí nekontrolujú, či si ich zamestnanci zapália cigaretu mimo vyhradených priestorov. Mnoho zamestnávateľov ani nevydalo zákaz fajčenia na pracovisku.

Čo zistili inšpektoráty práce od roku 1989

l porušenie zákazu fajčenia na pracovisku zo strany
zamestnanca 72
l zamestnávateľ nedal zákaz fajčenia na pracovisku 82
l chýbala kontrola dodržiavania zákazu 459

Ak vás doma nechránia,obráťte sa na Štrasburg
Slovensko podpísalo Európsku konvenciu ľudských práv, ktorá je podľa Ústavy SR nadradená našim zákonom. Zaručuje každému človeku právo na efektívnu právnu ochranu. V prípade, že takáto ochrana neexistuje, každý má právo odvolať sa na Súd pre ľudské práva v Štrasburgu.

Aké sú práva nefajčiarov na pracovisku

l zamestnávateľ musí vydať absolútny zákaz fajčenia na pracovisku, v ktorom sa pohybujú aj nefajčiari
l za pracovisko sa nepovažujú len kancelárie či výrobné haly, ale aj chodby a všetky priestory, v ktorých sa zamestnanci pohybujú vrátane služobného auta
l fajčenie môže byť povolené len vo vyhradených priestoroch, ktoré musia byť umiestnené tak, aby nedochádzalo k úniku cigaretového dymu
l v prípade porušovania zákazu fajčenia by sa mali nefajčiari obrátiť priamo na zamestnávateľa, ktorý je povinný vyvodiť dôsledky
l ak nedôjde k náprave, treba sa obrátiť na inšpektoráty práce

Vysoké školy: zapáliť si budú môcť iba pedagógovia

Dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov na školách kontroluje Štátna školská inšpekcia. Podľa slov námestníčky Márie Uherekovej, keďže zákon bude platiť až od
1. júla, fajčením na školách sa ešte nezaoberali. „Od budúceho školského roka môžeme iniciovať, aby sa inšpektori podrobnejšie zamerali aj na dodržiavanie zákona na ochranu nefajčiarov,“ tvrdí Eva Reiselová z ministerstva školstva. Pokiaľ sa v minulosti našli problémy tohto druhu, riešili sa podľa nej skôr na úrovni škôl. „Vysoké školy majú autonómiu a vnútornými predpismi si upravujú aj chod školy,“ dodáva Reiselová.
Hoci sa v predškolských zariadeniach a školách fajčiť zakazuje, nový zákon povoľuje výnimku pre vysokoškolských pedagógov a zamestnancov internátov, ktorí môžu používať uzavreté a priamo vetrané miestnosti. Podobnú vymoženosť mali doteraz aj vysokoškolskí študenti. Napriek tomu sa na viacerých vysokých školách rozmohlo fajčenie mimo vyhradených priestorov. V súčasnosti už študenti zákaz fajčenia na akademickej pôde viac-menej akceptujú. Podľa Ivana Ostrovského z Univerzity Komenského je porušovanie zákona skôr ojedinelým javom a sankcie sa neudeľujú. „Nemáme podnety, pretože nefajčiari často tolerujú správanie fajčiarov a nedomáhajú sa svojich práv,“ povedal Ostrovský. Problematická situácia naďalej pretrváva v budove UK na Šafárikovom námestí, kde sa fajčiari sústreďujú v oddelenom priestore pri vchode. „Budova je pod drobnohľadom pamiatkarov, preto sme nemohli vytvoriť osobitnú miestnosť pre fajčiarov,“ sťažuje sa Ostrovský. Nefajčiari tak musia pred príchodom do školy povinne prejsť dymovou clonou. Od nového školského roka by sa fajčenie na školách malo stať minulosťou.

Na staniciach sú ľudia veľmi často arogantní

Dohľad nad dodržiavaním zákazu fajčenia v priestoroch železničných staníc vykonáva Železničná polícia. „V prípade cudzincov sme mimoriadne úspešní. Horšie je to s domácimi pasažiermi, ktorí sú často veľmi arogantní,“ povedal nám jej hovorca Jozef Búranský. Podľa neho sa situácia prijatím zákona z roku 1997 výrazne zlepšila.
Pokuty, ktoré by zo zákona mali plynúť do podkladnice železníc, sa v súčasnosti nevyberajú. Podľa hovorkyňe Železníc SR Kornélie Blaškovej nemá ich generálne riaditeľstvo kompetencie v tejto veci konať.
Železničná spoločnosť vyberá sankcie za porušenie zákazu pri ceste vlakom. Pokuta za fajčenie v nefajčiarskom vozni v súčasnosti predstavuje 100 Sk. Zriedkavo dochádza k nútenému vystúpeniu neposlušného pasažiera. Najviac priestupkov sprievodcovia evidujú vo vlakoch Inter City.

Fajčiari nie sú pri výbere zamestnancov diskriminovaní

Zamestnávatelia používajú na fajčiarov rovnaký meter ako na ostatných pracovníkov. Napriek tomu odborníci varujú, že fajčenie v zamestnaní predlžuje pracovný čas a skracuje život. Pri výbere vhodného pracovníka vyžadujú zamestnávatelia hlavne odbornosť a morálne kvality. To, či zamestnanec fajčí, je jeho súkromná záležitosť a pri pracovnom pohovore sa podobné otázky zvyčajne nekladú. „Naši zamestnávatelia neselektujú zamestnancov podľa toho, či fajčia, alebo nie. Sú akceptovaní rovnako ako nefajčiari,“ tvrdí Patrícia Walsheová z personálnej agentúry Appel Counselling.
„V prvom rade preverujeme odborné a osobnostné predpoklady kandidátov. Či sú fajčiari, alebo nefajčiari nepreverujeme. To, že človek fajčí, ho ani v pozitívnom, ani v negatívnom smere nediskriminuje,“ povedala Národnej obrode Daniela Záhorská, náborová manažérka projektu Trnava PSA Peugeot Citroe¨n. „Pre nás je v tejto fáze projektu dôležité získať dostatočné množstvo motivovaných a kvalifikovaných ľudí na rozličné pozície, ktoré obsadzujeme,“ dodáva Záhorská. S určitosťou však povedala, že automobilka vytvorí v budúcnosti pre fajčiarov špeciálne miesta a bude kontrolovať prísny zákaz fajčenia mimo týchto priestorov.

Svojich práv sa treba dožadovať
S Róbertom Ochabom z Úradu verejného zdravotníctva SR

Od čoho závisí úspešné zavedenie nového zákona do praxe?
- Podmienkou lepšej ochrany nefajčiarov je ich samotná angažovanosť. Mali by sa viac dožadovať svojich práv.
Aký je trend v ostatných krajinách Európskej únie?
- Ochrana práv nefajčiarov je na vzostupe. Prioritou je predovšetkým ochrana mladej generácie pred účinkami nedobrovoľného fajčenia a informovanosť všetkých obyvateľov EÚ o škodlivých účinkoch tabaku.
Je vytvorenie ochrannej zóny, resp. vyhradenie priestoru pre nefajčiarov v našich podmienkach možné do takej miery, aby naozaj splnilo svoj účel?
- Reštaurácie budú musieť vymedziť priestor pre fajčiarov a nefajčiarov. Z pohľadu ochrany práv nefajčiarov by bolo ideálne, keby sa zachovala podmienka stavebného oddelenia priestoru pre fajčiarov. Majitelia reštaurácií by nemuseli dýchať znečistený vzduch a nefajčiari by sa z pobytu v takomto zariadení tešili. O návratnosti investície sa ani zmieňovať nemusím.
Bol by absolútny zákaz na spomínaných miestach riešením?
- V tomto okamihu nie.
Môže sa Slovensko poberať podobným smerom ako Írsko či Nórsko a zakázať fajčenie v baroch?
- To je otázka spoločenskej normy. Ak budú nefajčenie v reštauráciách ľudia považovať za niečo prirodzené, je väčšia pravdepodobnosť na prijatie zmien aj u nás.
Čo si myslíte o vplyve médií, filmu a televízie na fenomén fajčenia?
- Fenomém skrytej reklamy funguje v každom ohľade, vplyv je neprehliadnuteľný. Tam, kde sa pozitívna postava identifikuje s cigaretou v ruke, tak len veľmi ťažko rodič svojmu dieťaťu vysvetlí, prečo ľudia fajčia, keď je to škodlivé.
Je to dôvod, prečo na uliciach vídame fajčiť deti? Zlyháva rodina?
- Keď sa mládeže spýtate, prečo začína fajčiť, väčšinou povie, že z nudy. Tam treba hľadať odpoveď na položenú otázku.
Dalibor Skladan

Prečítané 9092 krát

Diskusné fórum čitateľov
A co takyto vyskum ? Kouření vás může ochránit před rakovinou plic!17.6. 14:20:30
smashing top seo24.10. 7:55:51
nefajciari16.7. 1:15:40
...3.12. 14:55:16
cpwJXeGxmP14.5. 5:21:06
fajčenie na pracovisku22.5. 14:32:49
neschopnosť aj nezáujem10.6. 10:33:40
rKbUqpOALLXA11.7. 0:41:48
kxglwNXbDLWGlQvSorn1.10. 18:15:07
hYHdJGUCcbwYL11.7. 19:09:33
link building6.9. 16:40:03
        Vyhľadávanie
  
  
Rozšírené vyhľadávanie  

  Elektromobily
Nastaviť ako domovskú stránku :: Pridať medzi obľúbené :: 2003-2007 Obroda.sk, webdesign and technology by HIVsoft